SPAZMOLYTIKA, PSYCHOLEPTIKA A ANALGETIKA V KOMBINACI